Өндөр хурдны телеграфын Улсын рекорд амжилтууд

Радио мэдээ хүлээлт              
Нэр                  
Дуудлага
Рекорд амжилт
Рекорд тогтоосон огноо
Үсэг/эр Ц. Болдбаатар
190
2018.08.27
Тоо/эр Э. Чинзориг
160
2015.11.21
Холимог/эр Ц. Болдбаатар
120
2012.10.19
Үсэг/эм
С. Буянтогтох 
180
2018.08.27
Тоо/эм
Ж. Цэрэнлхам
170
2018.03.06
Холимог/эм Ж. Цэрэнлхам 130
2016.11.25
Радио мэдээ нэвтрүүлэг         
Нэр
Дуудлага Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Үсэг/эр Ц. Болдбаатар
157
2016.11.25
Тоо/эр
Э. Чинзориг

112 2015.11.21
Холимог/эр
Э. Чинзориг 108
2015.11.21
Үсэг/эм
Ж. Цэрэнлхам
131 2016.11.25
Тоо/эм
Ж. Цэрэнлхам 111
2016.11.25
Холимог/эм
Ж. Цэрэнлхам 99
2017.03.06
Дуудлага хүлээн авалт-RUFZ  
Нэр                  
Дуудлага
Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Эр Э. Чинзориг
45454
2015.11.21
Эм
С. Буянтогтох 47464
2017.03.06
Холбоо барилт-Morse Runner 
Нэр                  
Дуудлага
Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Эр
Э. Чинзориг
2932
2015.11.21
Эм
С. Буянтогтох 3514
2016.11.25