Радио сонирхогчийн эрхийн бичиг авах заавар

Радио сонирхогчийн эрхийн бичиг авах заавар.

1. Радио станц, антен төхөөрөмжөө байрлуулсаныхаа дараа МРСХ-нд хандаж техникийн акт, дуудлага, тодорхойлолт авна. Энэ акт тодорхойлолтыг ХХЗХ-д өгөх материалдаа хавсаргана.

2. Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хандаж зохих бичиг баримтууд бүрдүүлэн эрхийн бичиг авах хүсэлтээ гаргана.